ที่นั่ง

ฉันสามารถดําเนินการระบุที่นั่งได้จนถึงเมื่อใด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 27 จาก 42 เห็นว่ามีประโยชน์