ลูกค้าเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 7 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์