ความช่วยเหลือพิเศษ

1.การเดินทางขณะตั้งครรภ์ ลูกค้าที่มีเด็กเล็ก

2.ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

3.ลูกค้าเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

4.ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรือการพูด